Dayanak

Mekatronik Sistem Operatörü – Seviye 4 belgelendirme programı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) şartlarına uygun olarak tasarlanmıştır. MYK’nın 13UY0169-4 kodlu Ulusal Yeterliliği kaynak alınmıştır. (bkz. http://www.myk.gov.tr/images/articles/editor/010813/13UY0169-4_Mekatronik_Sistem_Operatoru_Seviye_4.pdf)

Yeterliliğin Yapısı

Mekatronik Sistem Operatörü (Seviye 4) Ulusal Yeterlilikler çerçevesinde gerçekleştirilen sınavlar üç zorunlu birimden oluşmaktadır. Bu birimlerin her biri iki sınavdan oluşur: Teorik ve performansa dayalı sınavlar. Bu birimler şunlardır:

13UY0169-4/ A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma

13UY0169-4/ A2: Mekatronik Ürün ve Mekatronik Üretim Sistemlerinin Montajı, Yerinin Değiştirilmesi ve Devreye Alınması İşlemleri

13UY0169-4/ A3: Mekatronik Ürün ve Mekatronik Üretim Sistemlerinin Bakım ve Onarım İşlemleri

Adayın belgelendirilebilmesi bütün sınavlardan min.%70 başarı sağlaması gerekmektedir.

A1 biriminin (13UY0169-4/ A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma) performansa dayalı sınavından başarısız olan adaylar, bütün performansa dayalı sınavlardan başarısız sayılacaktır.

Yeterlilik Sınavına Giriş Şartı

Yeterlilik sınavına her hangi bir giriş şartı bulunmamaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi

Yeterliliğin elde edilebilmesi için A1, A2 ve A3 birimlerinin hepsinden başarılı olmak gerekmektedir. Her birim bir teorik bir de pratik sınavdan oluşmaktadır. Başka bir deyişle Mekatronik Sistem Operatörü – Seviye 4 yeterliliğini karşılayabilmesi için adayın toplam 6 sınava girmesi gerekmektedir. Bu sınavların tümünde http://www.myk.gov.tr/images/articles/editor/010813/13UY0169-4_Mekatronik_Sistem_Operatoru_Seviye_4.pdf te yer alan bütün bilgi, beceri ve yetkinlik ifadeleri sınanacaktır.

Önce, her birimden teorik sınavlara girilir. Birimin teorik sınavından başarılı olamayanlar o birimin pratik sınavına kabul edilmezler. (Örneğin, Uğur, A2 biriminin teorik sınavından başarılı olamadıysa, A2 biriminin pratik sınavına kabul edilmeyecektir.) Sınav sonuçlarının geçerlilik süresi 1 yıldır. Herhangi bir birim ya da bölümden başarısız olan aday bir yıl içinde tekrar sınava girme hakkına sahiptir. Yalnız A1 biriminin performansa dayalı sınavından başarısız olan adaylar diğer birimlerin performansa dayalı sınavlarından da başarısız olmuş sayılırlar. Bu durum teorik sınavlar için geçerli değildir. A1 birimi sınavlarından başarılı olan, diğer birimlerden başarısız olanlar A1 biriminden muaf tutularak 1 yıl içinde diğer sınavlara girebileceklerdir.

Belge Geçerlilik Süresi

Belgenin geçerlilik süresi belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.

Gözetim ve Yeniden Belgelendirme

Mekatronik Sistem Operatörü-Seviye 4 mesleğinin Ulusal Yeterlilik şartlarına göre belge sahipleri belgelerinin geçerliliğinin devam edebilmesi ve yeniden belgelendirilebilmeleri için belirli aralıklarla gözetime tabi tutulurlar. Burada iki temel gözetim söz konusudur:

  1. Gözetim: Belge sahipleri belgelerinin düzenlenmesinden iki yıl geçtikten sonra gözetime tabi tutulurlar. Bu gözetimde CbyT’ nin hazırladığı gözetim ve hizmet bildirim formu belge sahibinin iş yeri yetkilisi tarafından onaylanır.
  2. Gözetim: Belge süresinin sonunda CbyT bir gözetim daha gerçekleştirir. Önceki gözetim sonuçlarıyla birlikte değerlendirilen bu gözetimin şartı ise çalışma süresinin yeterli bulunmasıdır. Burada belge sahibinin bu beş yıl içinde toplamda 3 sene “Mekatronik Sistem Operatörü (Seviye 4)” yetkinliklerine uygun olarak çalışmış olması ve mesleğe üst üste iki yıl ara vermemiş olması esastır. Bu şartları yerine getiriyorsa, beş yıl geçerli olmak üzere kişi yeniden belgelendirilir. İkinci beş yılda gözetim yapılmayacaktır.

Bu gözetimin sonucunda aranan şartların yerine getirilmediği anlaşılırsa belge sahibine 3 ay ek gözetim süresi tanınır. Bu ek süre içinde belgesi askıya alınır. Şartları bu üç ay içinde tamamlarsa kişi yeniden belgelendirilir aksi halde belge iptal edilir.

Belgenin Askıya Alınması/İptali

Belge şu sebeplerle iptal edilebilir veya askıya alınabilir:

  1. Gözetimlerin ve ek gözetim süresinin sonunda şartları yerine getirememesi.
  2. Onaylamış olduğu belge kullanım sözleşmesine aykırı bir durumun tespit edilmesi.
  3. Mesleğe sağlıklı bir biçimde devam edememeye sebep olacak bir durumun tespit edilmesi. (Ör. fiziksel engeller ortaya çıkması veya kişiye bu meslekte bulunmasının ağır hasar vereceği bir sağlık sorununun ortaya çıkması vb.)
  4. Sınav sırasında sınav kurallarını ihlal etmiş olduğunun tespit edilmesi.
  5. Belge sahibinin bu yönde bir talebinin bulunması.

Belge Kullanım Şartları

Belgelendirme programına başvuran aday başvuru sırasında aday ekranındaki Belge Kullanım Sözleşmesini kabul etmek zorundadır. Aksi Halde sistem başvuru yapılmasına izin vermeyecektir. Aday, belgelendirildikten sonra bu sözleşmedeki şartlara uymak zorundadır. Aksi tespit edilirse belgesi iptal edilir.