Ulusal Yeterlilikler çerçevesinde verdiği sınav ve belgelendirme hizmetleri ile CbyT belgelendirme sınavlarına başvuranların, başvurusu kabul edilen adayların ve belge almaya hak kazanan belge sahiplerinin CbyT Sınav ve Belgelendirme süreci ve belgenin geçerliliği süresince sahip oldukları hakları ve yükümlülükleri belirlemek üzere aşağıdaki hükümleri içeren sözleşme şu şekildedir.

1. Başvuru Sahibi ve Adayların Yükümlülükleri

1.1. Sınav başvuru şartlarını bilir, yerine getirir ve istendiğinde bu şartları taşıdığını doğrulayan tüm kanıtları CbyT ‘ye sunar.
1.2. CbyT ‘ye sunduğu tüm bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder.
1.3. Belgelendirme süreci içinde CbyT ‘ye sunduğu herhangi bir bilgi/belgede değişiklik olduğunda bunu en geç 10 gün içinde CbyT ‘ye teyidli olarak bildirir.
1.4. Belgelendirme sürecinin her aşamasında MYK tarafından belirlenen ve CbyT tarafından CbyT web sayfasında ilan edilen usul ve esaslara uyar.
1.5. Sınavlar sırasında ve CbyT tarafından gerekli görüldüğünde CbyT ‘nin sesli/görüntülü kayıtlar tutmasına izin verir.
1.6. Sınav sırasında ve/veya sonrasında, diğer adayların sınavlarını kolaylaştıracak veya zorlaştıracak; ayrıca kişisel hak ve mahremiyetlerin ihlal edilmesine sebep olacak paylaşımlarda bulunmaz.
1.7. Sınav materyallerini ve içeriğini kimseyle paylaşmaz ve gizliliğini korur.
1.8. Sınavla ilgili her türlü hileli davranış ve paylaşımdan kaçınır.
1.9. CbyT ‘nin web sayfasındaki MYK Sınav ve Belgelendirmeye ilişkin tüm duyuru ve uyarıları düzenli olarak takip eder.
1.10. Sınav başvuruları onaylandıktan sonra ödenen sınav ücretlerinin iade edilemeyeceğini kabul eder.
1.11. İtiraz ve şikayetlerle ilgili süreci, sınav yeri, sınav kuralları, sınav notlarının ilanı gibi bilgileri CbyT üzerinden adına açılmış, kullanıcı adı ve şifre ile aday ekranından giriş yaptığı web portalı üzerinden takip ederler.
1.12. CbyT web sayfasındaki kişisel hesabında (portalında) yer alan tüm bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini takip eder.
1.13. Belgelendirmeye esas teşkil eden bilgilerin (kimlik bilgileri, başvurulan sınav bilgileri vb) MYK’ya bildirileceğini kabul eder.
1.14. Belgenin kullanımı ile ilgili olarak şunlardan yükümlüdür:
1.14.1. Belgelendirmeye ve belge kullanımına esas teşkil eden bilgilerin (kimlik bilgileri, başvurulan sınav bilgileri, itiraz öncesi ve sonrasındaki başarı durumu bilgileri, gözetim kanıtları, askıya alma ve iptale ilişkin kararlar, yeniden belgelendirme sonuçları vb) MYK’ya ve/veya ilgili diğer resmi kurumlara bildirileceğini kabul eder.
1.14.2. Almış olduğu belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dahil tüm süreçlerle ilgili duyuru ve uyarıları CbyT ‘nin web sayfasında adına açılmış kişisel portalından izler.
1.14.3. Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda CbyT tarafından belirtilen yönteme uygun olarak değişen yeni şartlara uyar ve gerekli kanıtları CbyT ‘ye sunar.
1.14.4. Belgelendirme programına ilişkin şartları sağlayamaz duruma geldiğinde bu durumu en geç 10 gün içinde teyidli olarak CbyT ‘ye bildirir.
1.14.5. Sahip olduğu belge ile ilgili konularda kamu yararını gözeterek gerekli tüm önlemleri alır ve etik ilkelere bağlı kalır.
1.14.6. CbyT ‘nin istediği, gözetim için gerekli kanıtları CbyT ‘ye sunar.
1.14.7. CbyT tarafından belirtilen belge kullanım şartlarına uymadığının tespit edilmesi halinde, belgesinin askıya alınabileceğini veya iptal edilebileceğini bilir.
1.14.8. Belgeyi kullandırma hakkının CbyT ‘ye ait olduğunu ve CbyT ‘nin belgeyi askıya alma ve iptal etme yetkilerini kabul eder.
1.14.9. Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, belge kullanımına son verir ve CbyT tarafından ilan/talep edilen yöntem ve süreye uygun olarak belgeyi iade eder.
1.14.10. Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda kişisel web portalının kapatılacağını ve kullanamayacağını bilir.
1.14.11. Belgenin geçerlilik süresi sonunda belge kullanımına devam edebilmek için CbyT tarafından belirtilen yeniden belgelendirme gerekliliklerini yerine getirmesi gerektiğini bilir.
1.14.12. Belgeyi, belge kullanımından etkilenen taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde kullanmaz ve doğru olmayan beyanlarda bulunmaz.
1.14.13. Sahip olduğu belgeye istinaden istihdam edilmesi veya serbest olarak çalışması durumunda, işveren/işyeri bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak CbyT ‘ye 10 gün içinde bildirir ve güncelliğini sağlar.
1.14.14. CbyT tarafından bu sözleşme içeriğinde/şartlarında yapılabilecek değişikliklere uyar.
1.14.15. CbyT web sayfasında ve kişisel hesabında (portalında) yer alan tüm bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol eder.
1.14.16. Belgelerin kullanımı konusunda MYK tarafından belirlenen diğer usul ve esaslara uyar.
1.15. Belge Sahibi CbyT ve MYK logo/markaların kullanımı ile ilgili olarak şunlarla yükümlüdür:
1.15.1. MYK ‘nın belirlediği logo/marka kullanım şartlarına uyar.
1.15.2. Logo/marka kullanım şartlarına uymaması halinde belgesinin askıya alınabileceği veya iptal edilebileceğini bilir.

2. CbyT ‘nin Yükümlülükleri

2.1. CbyT, bağımsız, tarafsız ve özenli çalışır.
2.2. Belgelendirme sınavı başvurularını, tüm adayların erişimine açık olacak gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde CbyT ‘nin web sayfasında ve gerekli görülen diğer araçlar vasıtasıyla zamanında ilan eder.
2.3. Başvuru, sınav ve belgelerin kullanımıyla ilgili yapılabilecek değişiklikleri başvuru sahiplerine, adaylara ve belge sahiplerine zamanında duyurur.
2.4. Adayları, başvurularının kabulü, sınava girilecek tarih ve yer bilgileri, sınav kuralları, sınav sonuç bilgileri, itiraz/şikayet süreci ve başarı durumları hakkında CbyT ‘nin web sayfası vasıtasıyla bilgilendirir.
2.5. MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şartları web sayfasında güncel olarak ilan eder.
2.6. Şartları sağlayan tüm başvuru sahiplerinin başvurularını kabul eder.
2.7. Belgelendirmeye ve sınavın uygulanmasına esas teşkil eden tüm şartlar hakkında başvuru sahibi, aday ve belge sahiplerini bilgilendirir.
2.8. Başvuru sahipleri, aday ve belge sahiplerinin kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlar.
2.9. Kişinin izni olmadan kişisel bilgilerin sadece yasal bir gereklilik/talep olması durumunda 3. Taraflarla paylaşır.
2.10. Yasal nedenlerle paylaşılan kişisel bilgiler hakkında, yasal bir kısıtlama olmaması durumunda, ilgili kişiyi bilgilendirir.
2.11. CbyT Belge/Sertifikaların kullanımı hakkında şunlarla yükümlüdür:
2.11.1. Alınan belgelerin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dahil tüm süreçlerle ilgili duyuru ve uyarıları CbyT ‘nin web sayfasından bildirir.
2.11.2. Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, belge sahiplerini değişen şartlara uymaları konusunda bilgilendirir.
2.11.3. Belgelendirme prosesleriyle ilgili tüm itiraz ve şikayetlerin tarafsız bir şekilde zamanında değerlendirilmesini sağlar.
2.11.4. Belge sahiplerinin kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlar.
2.11.5. MYK tarafından belirlenen diğer usul ve esasları web sayfasında belge sahiplerine bildirir.
2.12. CbyT logo/markaların kullanımı ile ilgili olarak, logo/markaların kullanım şartlarını başvuru sahipleri, aday ve belge sahiplerinin erişimine açık olacak şekilde CbyT ‘nin web sayfasında duyurur.

3. Anlaşmazlıkların Çözümü

Başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişiler bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümlenmesi için yargı yoluna gitmeden önce CbyT ‘ye başvurmayı, gerektiğinde CbyT ‘nin itiraz ve şikayet süreçlerini tüketmeyi; bunlardan sonuç alamadıkları takdirde yargı yoluna gitmeyi ve yetkili mahkeme olarak İstanbul Anadolu mahkemelerinin yetkili olduğu kabul ederler.